Покажи линии за прикачување

Прикажува или сокрива линии на прикачување така да можете да ги уредите објектите на вашиот слајд. За отстранување на линија на прикачување, одвлечете ја од слајдот.

Икона

Покажи линии за порамнување

Please support us!