Сите нивоа

Ги прикажува скриените заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу. За криење на сите заглавја во тековното слајд шпу, освен за насловите на слајдот, кликнете ја Прво нивоl иконата.

Icon All Levels

Сите нивоа

Please support us!