Вметни

Икона

Вметни

Отворете го Вметни алатникот, каде што можете да додадете објекти, вклучувајќи табели, раб. листови и слики на вашиот документ.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon

New Slide

Лебдечка рамка

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file. Floating frames are not supported by Netscape Navigator 4.x.

Icon

Лебдечка рамка

Insert /Objects from File

Овозможува вметнување на целиот документ или само специфични делови во документот.

Икона

Табеларна пресметка

Inserts a new LibreOffice Calc spreadsheet into the current slide.

Icon Insert Table

Table

Од датотека

Inserts an image into the current document .

Икона

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Формула

Inserts a formula into the current document.

Икона

Формула

Графикон

Икона

Графикон

OLE објект

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Икона

OLE-објект

Please support us!