Поврзувачи

Icon Connector

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Постојат четири видови на линии за поврзување:

  1. Стандардни (превиткување по агол од 90 степени)

  2. Линија (две превиткувања)

  3. Право

  4. Искривено

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

За цртање на линија на поврзување, кликнете на точка на поврзвуање на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. Исто така можете да влечете до празен дел од вашиот документ и да клинете. Неприкачениот крај на поврзувачот е заклучен во место, додека го влечете крајот на друга локација. За откачување на поврзувачот, влечете било кој крај на линијата на поврзување на друга локација.

Поврзувач

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector

Поврзувач

Поврзувачот започнува со стрелка

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector Starts with Arrow

Поврзувачот започнува со стрелка

Поврзувачот завршува со стрелка

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector Ends with Arrow

Поврзувачот завршува со стрелка

Поврзувач со стрелки

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector with Arrows

Поврзувач со стрелки

Поврзувачот започнува со круг

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector Starts with Circle

Поврзувачот започнува со круг

Поврзувачот завршува со круг

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector Ends with Circle

Поврзувачот завршува со круг

Поврзувач со крукчиња

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Connector with Circles

Поврзувач со крукчиња

Линиски сврзник

Црта поврзувач кој се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector

Линиски сврзник

Линискиот поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач кој почнува со стрелка и се свива близу до точка на поврзување.Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector Starts with Arrow

Линискиот поврзувач започнува со стрелка

Линискиот поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач кој завршува со стрелка и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector Ends with Arrow

Линискиот поврзувач завршува со стрелка

Линиски поврзувач со стрелки

Црта поврзувач кој се свива близу до точка на поврзување и има стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector with Arrows

Линиски поврзувач со стрелки

Линискиот поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач кој почнува со круг и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector Starts with Circle

Линискиот поврзувач започнува со круг

Линискиот поврзувач завршува со круг

Црта поврзувач која завршува со круг и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector Ends with Circle

Линискиот поврзувач завршува со круг

Линиски поврзувач со кругови

Црта поврзувач кој се свива близу точка на поврзување и има кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Icon Line Connector with Circles

Линиски поврзувач со кругови

Прав поврзувач

Црта поврзувач на права линија. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector

Прав поврзувач

Прав поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач на права линија со стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector Starts with Arrow

Прав поврзувач започнува со стрелка

Прав поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач на права линија со стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector Ends with Arrow

Прав поврзувач завршува со стрелка

Прав поврзувач со стрелки

Црта поврзувач на права линија со стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector with Arrows

Прав поврзувач со стрелки

Прав поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач на права линија со круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector Starts with Circle

Прав поврзувач започнува со круг

Прав поврзувач завршува со круг

Цртва поврзувач на права линија со круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector Ends with Circle

Прав поврзувач завршува со круг

ПРав поврзувач со кругови

Црта поврзувач на права линија со кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Straight Connector with Circles

ПРав поврзувач со кругови

Искривен поврзувач

Црта поврзувач на крива линија. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector

Искривен поврзувач

Искривен поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач на крива линија со стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector Starts with Arrow

Искривен поврзувач започнува со стрелка

Искривен поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач на крива линија со стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector Ends with Arrow

Искривен поврзувач завршува со стрелка

Искривен поврзувач со стрелки

Црта поврзувач на крива линија со стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector with Arrows

Искривен поврзувач со стрелки

Искривен поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач на крива линија со круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector Starts with Circle

Искривен поврзувач започнува со круг

Искривен поврзувач завршува со круг

Црта поврзувач на крива линија со круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector Ends with Circle

Искривен поврзувач завршува со круг

Искривен поврзувач со кругови

Црта поврзувач на крива линија со кругови на двата краја. Кликнете точка на поврзување на објект, влечете до точката на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Icon Curved Connector with Circles

Искривен поврзувач со кругови

Please support us!