Елипса

Со користење на Прилагоди алатник, можете да додадете елипсовидна икона која го отвара алатникот Кругови и елипси.

Елипса

Црта пополнет овален објект каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се нацрта овалниот објект и влечете до саканата големина. За цртање на круг задржете Shift додека влечете.

Икона

Елипса

Круг

Црта пополнет круг каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да се нацрта кругот и влечете до саканата големина. За цртање на елипса, задржете Shift додека влечете.

Икони

Круг

Елипсовидна пита

Црта пополнет облик кој е одреден со лакот на овалниот објект и две линии на радиус во тековниот документ. За цртање на елиптична пита, влечете го овалниот објект до саканата големина и потоа кликнете за одредување на првата линија на радиус. Преместете го курсорот каде што сакате да биде втората линија на радиус и кликнете. Не треба да кликате на овалниот објект. За цртање на кружна пита, задржете Shift додека влечете.

Икона

Елипсовидна пита

Кружна пита

Црта пополнет облик кој е одреден со лакот на кругот и две линии на радиус во тековниот документ. За цртање на кружна пита, влечете го кругот до саканата големина и кликнете за одредување на првата линија на радиус. Преместете го курсорот каде што сакате да биде втората линија на радиус и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на елиптчина пита, задржете Shift додека влечете.

Икона

Кружна пита

Дел од елипса

Црта пополнет облик кој е дефиниран од лакот на овалниот објект и линијата на дијаметар во тековниот документ. За цртање на елиптичен сегмент, влечете ја елипсата до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на линијата на дијаметар. Преместете го курсорот каде што сакате да биде крајот на линијата на дијаметар и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на елиптичен сегмент, задржете Shift додека влечете.

Икона

Дел од елипса

Дел од круг

Црта пополнет објект кој е одреден со лакот на кругот и линијата на дијаметар во тековниот документ. За цртање на кружен сегмент, влечете круг до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на линијата на дијаметар. Преместете го курсорот до каде што сакате да биде крајот на линијата на дијаметар и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на елиптичен сегмент, задржете Shift додека влечете.

Икона

Дел од круг

Елипса, неисполнета

Црта празен овален објект каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да го нацртате овалниот објект и влечете до саканата големина. За цртање на круг, задржете Shift додека влечете.

Икона

Елипса, неисполнета

Круг, неисполнет

Црта празен круг каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде што сакате да го нацртате кругот и влечете до саканата големина. За цртање на елипса, задржете Shift додека влечете.

Икона

Круг, неисполнет

Елипсовидна пита, неисполнета

Црта празен облик кој е одреден со лак на овалниот објект и две линии на радиус во тековниот документ. За цртање на елиптична пита, влечете го овалниот објект до саканата големина и потоа кликнете за одредување на првата линија на радиус. Преместете го курсорот до каде што сакате да биде втората линија на радиус и кликнете. Не треба да кликате на овалниот објект. За цртање на кружна пита, задржете Shift додека влечете.

Икона

Елипсовидна пита, неисполнета

Кружна пита, неисполнета

Црта празен облик кој е одреден со лакот на кругот и две линии на радиус во тековниот документ. За цртање на кружна пита, влечете го кругот до саканата големина и потоа кликнете за одредување на првата линија на радиус. Преместете го курсорот до каде што сакате да биде втората линија на радиус и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на елиптична пита, задржете Shift додека влечете.

Икона

Кружна пита, неисполнета

Дел од елипса, неисполнет

Црта празен облик кој е дефиниран од лакот на овалниот објект и линијата на дијаметар во тековниот документ. За цртање на елиптичен сегмент, влечете ја елипсата до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на линијата на дијаметар. Преместете го курсорот каде што сакате да биде крајот на линијата на дијаметар и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на кружен сегмент, задржете Shift додека влечете.

Икона

Дел од елипса, неисполнет

Дел од круг, неисполнет

Црта празен облик кој е дефиниран од лакот на кругот и линија на дијаметар во тековниот документ. За цртање на кружен сегмент, влечете круг до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на линијата на дијаметар. Преместете го курсорот каде што сакате да биде крајот на линијата на дијаметар и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање сегмент кој е базиран на елипса, задржете Shift додека влечете.

Икона

Дел од круг, неисполнет

Лак

Црта лак во тековниот документ. За цртање на лак, влечете овален објект до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на лакот. Преместете го курсорот каде што сакате да биде крајот и кликнете. Не треба да кликате на овалниот објект. За цртање на лак кој е базиран на круг, задржете Shift додека влечете.

Икона

Лак

Кружен лак

Црта лак кој е базиран на круг во тековниот документ. За цртање на лак, влечете круг до саканата големина и потоа кликнете за одредување на почетокот на лакот. Преместете го курсорот каде што сакате да биде крајот и кликнете. Не треба да кликате на кругот. За цртање на лак кој е базиран на елипса, задржете Shift додека влечете.

Икона

Кружен лак

Please support us!