Текст

Алатникот за текст кој содржи некои икони за внесување на различни типови на текстуални полиња.

Текст

Црта текстуално поле каде што кликате или влечете во тековниот документ. Кликнете било каде во документот и потоа внесете или вметнете текст

Icon

Текст

Прилагоди текст на рамка

Црта текстуално поле каде што кликате или влечете во тековниот документ. Текстот кој го внесувате автоматски се прилагодува на димензиите на текстуалното поле. Кликнете било каде во документот и потоа внесете или вметнете текст.

Icon

Прилагоди текст на рамка

Балончиња

Црта линија која завршува со правоаголно балонче од каде што влечете во тековниот документ. Насоката на текстот е хоризонтална. Влечете рачка на балончето за промена на големината. За промена на правоаголно балонче во кружно, влечете ја најголемата аголна рачка кога курсорот ќе се смени во рака. За додавање текст, кликнете на работ на балончето и потоа внесете или вметнете текст.

Icon Callouts

Балончиња

Поддршка за азиски јазици

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Вертикални балончиња

Icon Vertical Callouts

Црта линија која завршува со правоаголно балонче со вертикална насока на текстот од каде влечете во тековниот документ. Влечете ја страна на балончето за да ја промените неговата големина. За да додадете текст, кликнете на работ од балончето и потоа напишете го или вметнете го Вашиот текстот. За да го измените правоаголното балонче во заоблено, влечете го најголемата аголна страна кога покажувачот ќе се смени во рака. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.

Вертикален текст

Icon Vertical Text

Црта текстуално поле со ветикална насока на текстот каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде било во документот и потоа напишете го или вметнете го текстот. Исто така можете да го поместите покажувачот каде што сакате да го додадете текстот, влечете го полето за текст и потоа напишете го или вметнете го текстот. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.

Прилагоди вертикален текст на рамка

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

Прилагоди вертикален текст на рамка

Please support us!