Gluepoints Bar

Внесете или изменете ги својствата на точката на слепување. Точка на слепување е сопствена точка на поврзување каде што можете да прикачите поврзувач линија. Стандардно, LibreOffice автоматски поставува точка на поврзување во средина на секоја страна од ограничениот правоаголник за секој објект кој го креирате.

За да пристапите до оваа наредба...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing bar.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints


Креирање дијаграм

Insert Gluepoint

Вметнува точка на слепување онаму каде што ќе кликнете на објектот.

Icon

Вметни точка

Излезна насока налево

Се прикачува поврзувач на левиот раб на избраната точка на слепување.

Icon

Излезна насока налево

Излезна насока нагоре

Се прикачува поврзувач на горниот крај на избраната точка на слепување.

Icon

Излезна насока нагоре

Излезна насока надесно

Се прикачува поврзувач на десниот раб на избраната точка на слепување.

Icon

Излезна насока надесно

Излезна насока надолу

Се прикачува поврзувач на долниот раб на избраната точка на слепување.

Icon

Излезна насока надолу

Gluepoint Relative

Ја задржува релативната позиција на избраната точка на слепување кога менувате големина на објект.

Icon

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на левиот раб на објектот.

Icon

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на центарот на објектот.

Icon

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на десниот раб на објектот.

Icon

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

Кога е сменета големината на објектот, тековната точка на слепување останува фиксирана на горниот раб на објектот.

Icon

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на вертикалниот центар на објектот.

Icon

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на долниот раб на објектот.

Icon

Gluepoint Vertical Bottom

Please support us!