Време

Внесете го времето пред Проекцијата на слајдови автоматски напредне кон следниот слајд. Оваа опција е достапна само при Автоматски преод.

Please support us!