Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Slide - Slide Properties


Changing the Background Fill

Page

Подесува ориентација на страна, маргини, позадини и други опции за изглед.

Background

Дефинира позадина за единечна страна или за сите страни во активниот документ.

Tip Icon

To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Setup dialog.


Please support us!