Snap Point/Line

Inserts a snap point or snap line (also known as guide) that you can use to quickly align objects. Snap points and snap lines do not appear in printed output.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Отворете го контекст менито и изберете Вметни Точка/Линија за прикачување


tip

Може да одвлечкате линија за прикачување од линијарот и да ја спуштите на листот, за да избришете линија за приклучување, одвлечкајте ја повторно на линијарот.


Одвлечкајте или преместете објект блиску до точка или линија за прикачување за да го прикачите на место.

To set the snap range, choose .

Snap Object Dialog

Позиција

Ја поставува позицијата на селектираната точка/линија релативно на горниот лев агол од страната.

note

Воедно може и да одвлечкате точка или линија за прикачување до нова позиција.


X-оска

Enter the amount of space you want between the snap point or line and the left edge of the page.

Y-оска

Enter the amount of space you want between the snap point or line and the top edge of the page.

Тип

Означете тип на прикачувањеза објектот што сакате да го вметнете.

Точка

Inserts a snap point (dashed cross).

Вертикално

Inserts a vertical snap line.

Хоризонтално

Вметнува хоризонтална линија за приклучување.

Please support us!