Преод со бледнеење

Креира облици и ги распоредува униформно со инкременти помеѓу два графички објекти.

LibreOffice Исцртува серија од меѓу облици помеѓу два селектирани објекти и го групира резултатот

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only).


Поставувања

Ги поставува опциите за преод со бледнеење.

Зголемувања

Внесете број на облици кои треба да се креираат помеѓу двата селектирани објекти.

Атрибути на преодот со бледнеење

Применува преод со избледување на својствата за линии и полнења за селектираните објекти.На пр. ако селектираните објекти се со различна боја, се применува премин помеѓу двете бои.

Иста ориентација

Применува мазен премин помеѓу селектираните објекти.

Please support us!