Duplicate

Креира една или повеќе копии од селектиран објект.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Edit - Duplicate.

Shift+F3


Duplicate dialog

Duplicating Предмети

Број на копии

Внесете го бројот на копии што сакате да се креираат.

Вредности од селекцијата

Icon Values

Внесува широчина и висина од селектираниот објект во полињата на X оската и на Y оската соодветно како и бојата на објектот во Старт полето. Аголот на ротација не се внесува.

Поставување

Ја подесува позицијата и ротацијата на дуплираниот објект во сооднос на селектираниот.

X-оска

Внесете го хоризонталното растојание помеѓу центрите на селектираниот објект и дуплираниот објект. Позитивни вредности поместуваат во десно, а негативни во лево.

Y-оска

Внесете го вертикалното растојание помеѓу центрите на селектираниот објект и дуплираниот објект. Позитивни вредности поместуваат нагоре, а негативни во надолу.

Агол

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Зголемување

Поставува големина на дуплираниот објект.

Ширина

Внесете ја вредността за која сакате да ја промените ширината на дуплираниот објект.

Висина

Внесете ја вредността за која сакате да ја промените висината на дуплираниот објект.

Бои

Поставува боја за селектираниот и дуплираниот објект. Ако креирате повеќе од една копија, овие бои дефинираат почетна и крајна боја за градиентот.

Пушти

Изберете боја за селектираниот објект.

Крај

Изберете боја за дуплираниот објект. Ако креирате повеќе од една копија, оваа боја ке се аплицира на последната копија.

Стандардно

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Не се појавува потврда пред да се вчитаат стандардните вредности.


Please support us!