Печатење

Ги одредува поставувањата за печатење во текстуален или HTML-документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Содржина

Одредува што ќе се печати од содржината на документот.

Images and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Контроли на форма

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Подлога на знакот

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Specifies whether to always print text in black.

Скриен текст

Enable this option to print text that is marked as hidden. The following hidden text is printed: text that is formatted as hidden by Format - Character - Font Effects - Hidden, and the text fields Hidden text and Hidden paragraphs.

Text placeholder

Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout.Text placeholders are fields.

Страници

Го дефинира редоследот на печатење за документи од LibreOffice Writer со повеќе страници.

Леви страници (не е за HTML-документи)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Десни страници (не е за HTML-документи)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Брошура

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, then you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, then you can achieve this effect by first printing out the front pages with the Right pages option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the Left pages option marked.

Right to left

Check to print the pages of the brochure in the correct order for a right-to-left script.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Language Settings - Languages.


Други

Печати автоматски вметнати празни страници

Ако е вклучено, се печатат автоматски вметнатите празни страници. Ова е најдобро ако печатите двострано. На пример: Во некоја книга стилот за пасус на поглавје е наместен секогаш да започнува со непарна страница. Ако претходното поглавје завршува со непарна страница. LibreOffice ќе вметне празна парна страница. Оваа опција определува дали да се печати таа парна страница или не.

Paper tray from printer settings

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Факс

Доколку сте инсталирале софтвер за факс на Вашиот компјутер и сакате да испратите факс директно од текстуалниот документ, тука изберете ја машината за факс.

Белешки

Одредува дека нема да се печатат белешките во Вашиот документ.

Please support us!