Прокси

Прокси-серверите за пристап на Интернет може да се постават рачно по потреба.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Поставувања

Ги дефинира поставувањата за прокси-серверот.

Прокси-сервер

Го одредува типот на дефиниција на прокси.

Нема

Пристапува на Интернет без прокси-сервер. Ви овозможува да воспоставите директна врска од Вашиот компјутер до провајдер на Интернет којшто не користи прокси.

Рачно

Може рачно да го внесете прокси-серверот. Наведете ги прокси-серверите во согласност со Вашиот Интернет-сервис. Прашајте го Вашиот систем-администратор за проксијата и портите што треба да се внесат.

Tip Icon

Пишувајте ги имињата на серверите без префиксот за протокол. На пример, напишете www.sun.com, а не http://www.sun.com.


Системски

На Windows-системите или UNIX-системите што користат GNOME или KDE, оваа опција му кажува на LibreOffice да ги користи системските поставувања. Мора да го рестартирате LibreOffice за да го иницирате ова поставување.

HTTP-прокси

Напишете го името на прокси-серверот за HTTP. Напишете ја портата во десното поле.

HTTP-прокси

Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field.

Нема прокси за

Ги одредува имињата на серверите за кои не се потребни прокси-сервери, разделени со запирки. Овие се сервери што се наоѓаат во Вашата локална мрежа и сервери што се користат, на пример, за аудио и видео потоци.

Исто така може да користите џокер-знаци за имињата на серверите и домените. На пример, напишете *.sun.com за да ги адресирате сите сервери во доменот sun.com без прокси.

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!