Прокси

Прокси-серверите за пристап на Интернет може да се постават рачно по потреба.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Поставувања

Ги дефинира поставувањата за прокси-серверот.

Прокси-сервер

Го одредува типот на дефиниција на прокси.

Нема

Пристапува на Интернет без прокси-сервер. Ви овозможува да воспоставите директна врска од Вашиот компјутер до провајдер на Интернет којшто не користи прокси.

Рачно

Може рачно да го внесете прокси-серверот. Наведете ги прокси-серверите во согласност со Вашиот Интернет-сервис. Прашајте го Вашиот систем-администратор за проксијата и портите што треба да се внесат.

Tip Icon

Пишувајте ги имињата на серверите без префиксот за протокол. На пример, напишете www.sun.com, а не http://www.sun.com.


Системски

На Windows-системите или UNIX-системите што користат GNOME или KDE, оваа опција му кажува на LibreOffice да ги користи системските поставувања. Мора да го рестартирате LibreOffice за да го иницирате ова поставување.

HTTP-прокси

Напишете го името на прокси-серверот за HTTP. Напишете ја портата во десното поле.

HTTP-прокси

Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field.

FTP-прокси

Напишете го името на прокси-серверот за FTP. Напишете ја портата во десното поле.

Нема прокси за

Ги одредува имињата на серверите за кои не се потребни прокси-сервери, разделени со запирки. Овие се сервери што се наоѓаат во Вашата локална мрежа и сервери што се користат, на пример, за аудио и видео потоци.

Исто така може да користите џокер-знаци за имињата на серверите и домените. На пример, напишете *.sun.com за да ги адресирате сите сервери во доменот sun.com без прокси.

Напишете ја портата за соодветниот прокси-сервер. Максималната вредност за број на порта е 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!