Општо

Ги одредува општите поставувања на LibreOffice.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Помош

Го одредува однесувањето на помошта.

Проширени совети

Прикажува текст за помош кога ќе застанете со покажувачот над икона, наредба од мени или контрола од дијалог.

Статус на документот

Печатењето го поставува статусот „променет документ“

Одредува дали печатењето на документот се смета за промена. Кога е обележана оваа опција, следниот пат кога документот ќе се затвора ќе бидете прашани дали сакате да се зачуваат промените. Потоа датумот на печатење ќе биде зачуван во својствата на документот како промена.

Година (две цифри)

Го дефинира опсегот на датуми, во кој системот ги препознава годините со две цифри.

Во LibreOffice, годините се напишани со четири цифри, со тоа што разликата меѓу 1/1/99 год. и 1/1/01 год. е две години. Поставувањето Година (две цифри) му овозможува на корисникот да ги дефинира годините во кои датумите со година со две цифри се додаваат на 2000 год. За илустрација ако зададете датум од 1/1/30 год. или подоцнежен, внесеното „1/1/20 год.“ ќе биде препознаено како 1/1/2020 год наместо 1/1/1920 год.

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.

Please support us!