Уредување модули

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Опции

Ги одредува јазикот и достапните проверка на правопис, разделување зборови и подмодули со тезауруси за избраниот модул. Може да ги распоредите подмодулите според приоритет.

  1. Изберете го јазикот од листата Јазик.

  2. Означете ги сите модули што треба да се активираат за јазикот под заглавијата „Проверка на правопис“, „Разделување“ и „Тезаурус“.

  3. Сѐ додека имате повеќе од еден подмодул достапен за една област, подмодулите за проверка на превопис и тезаурус се применуваат според редоследот по кој се прикажани. Редоследот може да го смените со копчињата Помести нагоре и Помести надолу.

  4. Само еден подмодул може да се активира под заглавието Разделување зборови.

Јазик

Го одредува јазикот на модулот.

Следново се однесува за сите полиња за избор на јазик воLibreOffice:

Ставката за јазик има ознака пред неа ако е активирана проверката на правопис за јазикот.

Помести нагоре

Го зголемува за едно ниво приоритетот на модулот избран во листата.

Помести надолу

Го намалува за едно ниво приоритетот на модулот избран во листата.

Назад

Кликнете тука за да ги отповикате тековните промени во листата.

Please support us!