Помагала при пишување

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Languages and Locales - Writing Aids.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Достапни јазични модули

Ги содржи инсталираните јазични модули.

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


Уреди

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

Кориснички дефинирани речници

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Нов

Opens the New Dictionary dialog, in which you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Нов речник

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Име

Specifies the name of the new custom dictionary. The file extension "*.DIC" is automatically appended.

Јазик

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary. By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.

Исклучоци (-)

Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents. In this way, you can create a custom dictionary of all the words to be avoided. If this exception dictionary is activated, during spellchecking you receive a corresponding note about any words which should be avoided.

Уреди

Opens the Edit custom dictionary dialog, in which you can add to your custom dictionary or edit existing entries.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

Кога се уредува речник се прави проврека на статусот на датотеката. Доколку датотеката е заштитена од запишување, таа не може да се промени. Тогаш копчињата Нов и Избриши се деактивирани.

Книга

Specifies the book to be edited.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

Ставката IgnoreAllList не може да биде избрана и не може да биде избришана. Можат да бидат избришани само зборовите вклучени како содржина. Ова се случува автоматски секој пат кога се затвора LibreOffice.


Јазик

Assigns a new language to the current custom dictionary.

Збор

You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary. If you select a word from this list it is displayed in the text field. If you type a word with a trailing = character, such as "AutoComplete=", the word is never automatically hyphenated and no hyphenation is suggested. Typing "Auto=Complete" results in the word being hyphenated, or a hyphenation suggested, where you insert the = sign.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Нов

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

Опции

Ги дефинира опциите за проверка на правопис и разделување зборови.

Уреди

If you want to change a value, select the entry and then click Edit. You will see a dialog for entering a new value.

Проверувај зборови со големи букви

Назначува дека за време на проверката на правопис се проверува дали зборовите се напишани со големи букви.

Проверувај зборови со броеви

Назначува дека треба да се проверат зборовите што содржат бројки како и букви.

Провери посебни делови

Назначува дека за време на проверката на правописот се проверуваат специјалните региони како што се текстот во заглавијата и подножјата, табелите во документите и рамките со текст.

Проверка на правопис додека пишувате

Автоматски го проверува правописот додека пишувате и ги подвлекува грешките.

Грешките во пишувањето во документот се подвлечени со црвена линија. Доколку го ставите покажувачот над вака означен збор, може да го отворите контекстното мени за да добиете листа на предложени корекции. Изберете предложена корекција за да го замените зборот за којшто не сте сигурни со предложениот. Доколку повторно ја направите истата грешка додека го уредувате документот, таа ќе биде автоматски поправена.

За да го ставите парот зборови во табелата за автоматска корекција, отворете го контекстното мени за автоматска корекција и изберете Автокорекција. Изберете од подменито. Зборот ќе се замени и во исто време парот зборови ќе биде ставен во табелата за замена.

Минимален број знаци за разделување

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

Знаци пред прелом на линија

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

Знаци по прелом на ред

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

Раздели збор без прашање

Назначува дека никогаш нема да бидете прашани за рачно разделување. Ако полето не е означено, кога зборот нема да биде препознаен ќе ви се отвори дијалог за внесување цртички.

Раздели посебни региони

Назначува дека разделувањето ќе се прави и во фуснотите, заглавијата и подножјата.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!