LibreOffice и Интернет

Овој дел дава информации на тема Интернет. Интернет-речникот ги објаснува најважните поими.

Веб-страници

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

Please support us!