Кратенки на тастатура

Овој дел содржи објаснувања за често користени кратенки на тастатура во LibreOffice.

Општи кратенки на тастатурата во LibreOffice

Please support us!