Алатник за уредување точки

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Понудените функции Ви овозможуваат да ги уредувате точките од крива или објект претворен во крива. Достапни се следните икони:

Уреди точки

Иконата Уреди точки Ви овозможува да го активирате или деактивирате режимот за уредување на Безјеови објекти. Во режимот за уредување може да се избираат поединечни точки од нацртаниот објект.

Icon Edit Points

Уреди точки

Премести точки

Активира режим во кој можете да поместувате точки. Покажувачот на глушецот прикажува мал празен квадрат кога е над некоја точка. Таа точка може да ја одвлечете на некоја друга локација. Кривата на двете страни на точката го следи движењето, а делот од кривата меѓу следните точки ја менува формата.

Со покажувачот застанете на кривата меѓу две точки или во затворена крива и влечете го покажувачот на глушецот за да ја промените целата крива без да ја изобличите формата.

Icon Move Points

Премести точки

Вметни точки

Го активира режимот за вметнување. Овој режим Ви овозможува да вметнувате точки. Може и да поместувате точки, исто како во режимот за поместување. Но ако кликнете на кривата меѓу две точки и го поместите глушецот малку додека го држите копчето, вметнувате нова точка. Точката е мазна точка и линиите до контролните точки се паралелни и остануваат такви кога се поместуваат.

Ако сакате да креирате аголна точка прво мора да вметнете или мазна или симетрична точка што потоа ќе биде претворена во аголна точка со користење на Аголна точка.

Icon Insert Points

Вметни точки

Избриши точки

Користете ја иконата Избриши точки за да избришете една или повеќе избрани точки. Ако сакате да изберете повеќе точки, кликнете ги соодветните точки додека го држите копчето Shift.

Прво изберете ги точките што треба да бидат избришани и потоа кликнете на оваа икона или притиснете Del.

Icon Delete Points

Избриши точки

Раздели крива

Иконата Раздели крива ја разделува кривата. Изберете ја точката или точките каде што сакате да ја разделите кривата и потоа кликнете на иконата.

Icon Split Curve

Раздели крива

Претвори во крива

Претвора крива во права линија или претвора права линија во крива. Ако изберете една точка, ќе биде претворена кривата пред точката. Ако се избрани две точки, ќе биде претворена кривата меѓу двете точки. Ако изберете повеќе од две точки, секој пат кога ќе кликнете на оваа икона, ќе биде претворен друг дел од кривата. Ако е потребно, заоблените точки се претвораат во аголни точки и аголните точки се претвораат во заоблени точки.

Ако е одреден дел од кривата прав, крајните точки од линијата имаат максимум по една контролна точка секоја. Тие не можат да бидат променети во заоблени точки освен ако правата линија се претвори назад во крива.

Icon Convert to Curve

Претвори во крива

Аголна точка

Ја претвора избраната точка или точки во аголни точки. Аголните точки имаат две независни подвижни контролни точки. Со тоа кривата линија не оди право низ аголната точка, туку формира агол.

Icon Corner Point

Аголна точка

Мазен преод

Претвора аголна точка или симетрична точка во мазна точка. Двете контролни точки од аголната точка се порамнети паралелно и можат да бидат поместени само истовремено. Контролните точки можат да се разликуваат во должина што Ви овозможува да го варирате степенот на закривеност.

Icon Smooth Transition

Мазен преод

Симетричен преод

Оваа икона претвора аголна точка или мазна точка во симетрична точка. Двете контролни точки се порамнети паралелно и имаат иста должина. Тие можат да бидат поместувани само истовремено и степенот на закривеност е ист во двете насоки.

Icon Symmetric Transition

Симетричен преод

Затвори Безјеова

Затвора линија или крива. Една линија е затворена со поврзување на нејзината последна точка со првата точка, што е претставено со зголемен квадрат.

Icon Close Bézier

Затвори Безјеова

Елиминирај точки

Ја означува тековната точка или избраните точки за бришење. Ова се случува кога точката се наоѓа на права линија. Ако со иконата Претвори во крива претворите крива или полигон во права линија или измените крива со глушецот така што точката да лежи на правата линија, таа ќе биде отстранета. Аголот од кој треба да настане редукцијата на точките

Icon Eliminate Points

Елиминирај точки

Please support us!