Алатник за навигација на форми

Алатникот за навигација на форми содржи икони за уредување на табела од база на податоци или за контрола на приказот на податоците. Алатникот е прикажан на дното од документот што содржи полиња што се поврзани со база на податоци.

Може да го користите алатникот за навигација на форми за да се движите по записите како и да внесувате и да бришете записи. Ако податоците се зачувани во форма, промените ќе бидат префрлени во базата на податоци. Алатникот за навигација на форми исто така содржи функции за подредување, филтрирање и пребарување на записите со податоци.

tip

Може да ја користите иконата „Алатник за навигација“ на алатникот Повеќе контроли за да додадете алатник за навигација на форма.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Приказот на податоци може да го контролирате со функциите за подредување и филтрирање. Оригиналните табели не се менуваат.

Тековниот редослед за подредување или филтер се зачувува со тековниот документ. Ако е некој филтер поставен, ќе биде активирана иконата Примени филтер на алатникот за навигација. Карактеристиките за подредување и филтрирање можат исто така да бидат конфигурирани во дијалогот Својства на формата. (Изберете Својства на формата - Податоци - својства Подредување и Филтер).

note

Ако основа на формата е SQL-израз (видете Својства на Формата - ливче Податоци - Извор на податоци) тогаш функциите за филтрирање и подредување се достапни само кога SQL-изразот се однесува на само една табела и не е напишан во режим на изворен SQL.


Најди запис

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Најди запис

Апсолутен запис

Го прикажува бројот на тековниот запис. Внесете број за да отидете на соодветниот запис.

Прв запис

Icon First Record

Ве носи на првиот запис.

Претходен запис

Icon Previous Record

Ве носи на претходниот запис.

Следен запис

Icon Next Record

Ве носи на следниот запис.

Последен запис

Icon Last Record

Ве носи на последниот запис.

Нов запис

Icon New Record

Креира нов запис.

Зачувај запис

Icon

Зачувува нов запис со податоци. Промената е регистрирана во базата на податоци.

Отповикај: Запис на податоци

Icon Undo Data Entry

Ви овозможува да отповикате внес на податоци.

Избриши запис

Icon Delete Record

Брише запис. Треба да биде потврдено пред бришење.

Refresh

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

Освежи

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

Подреди

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

Подреди

Sort Ascending

Text fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).

Icon Sort Ascending

Подреди растечки

Sort Descending

Text fields are sorted alphabetically (Z-A), number fields in numerically descending order (9-0).

Icon Sort Descending

Подреди опаѓачки

AutoFilter

Filters the records based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

Автоматски филтер

Apply Filter

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Примени филтер

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon Form Filter

Form-based Filters

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

Please support us!