Table Bar

Алатникот за табели содржи функции што Ви се потребни кога работите со табели. Се појавува кога ќе го придвижите покажувачот во табела.

Table

Inserts a new LibreOffice Calc spreadsheet into the current slide.

Icon Insert Table

Insert Table

Line Style

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon Line style

Стил на линија

Border Color

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Icon

Line Color (of the border)

Borders

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

Рамки

Стил / пополнување на област

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Спој ќелии

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Спој ќелии

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Отвора алатник кој содржи функции за оптимизирање на редовите и колоните во табела.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Crop

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center Horizontal

Defines the class of the selected term.

Bold

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Вметни редови

Вметнува една или повеќе редови во табела, под изборот. Можете да вметнете повеќе од еден ред со отворање на дијалогот (избериТабела - Вметни - Редови), или со избирање на повеќе од еден ред пред да кликнете на иконата. Вториот метод вметнува редови со иста висина како и оригинално избраните редови.

Икона

Вметни ред

Вметни колона

Вметнува една или повеќе колони во табелата,по изборот. Може да вметнете неколку колони во исто време со отварање на дијалогот (избери Табела - Вметни - Колони), или со избирање на неколку колони пред кликнување на иконата. Ако е употребен последниот метод, колоните кои се вметнати ќе ја имаат истата релативна ширина како и избраните колони.

Икона

Вметни колона

Избриши ред

Deletes the selected row(s) from the table.

Icon Delete Rows

Delete Rows

Избриши колона

Deletes the selected column(s) from the table.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

Својства на објект

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!