Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Вметнување битмапи

Слика со битмапа може да се вметне во LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw и LibreOffice Impress документи.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Изберете ја датотеката. Во полето Тип на датотека можете да го ограничите изборот на одредени типови на документи.

 3. Кликнете на полето Врска ако сакате врска до оригиналната датотека.

  Ако полето Врска е означено, кога документот е ажуриран и вчитан, повторно се вчитува сликата со битмапа. Чекорите за уредување кои сте ги извршиле во локалната копија на сликата во документот повторно се применуваат и се прикажува сликата.

  Ако полето Врска е означено, секогаш работите со копијата креирана кога графиката е прво вметната.

  За вгнездување на графиките кои биле прво вметнати како врски, одете во Уреди - Врски и кликнете го копчето Прекини врска.

 4. Кликнете Отвори за вметнување на сликата.

Уредување на битмапи

Icons on the Image bar

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

The original image file will not be changed by the filters. Filters are applied to an image only inside the document.

Некои од филтрите отвораат дијалог, кои што може да ги користите за, на пример, интензитетот на филтерот: Повеќето филтри можат да се применат повеќе пати за да се зголеми ефектот на филтерот.

note

Во LibreOffice Draw и LibreOffice Image, можете да додадете текст и графики, да ги изберете овие објекти заедно со битмапата, и да го изнесете изборот како нова слика со битмапа.


The Image dialog

 1. Right-click the image and choose Image from the submenu to open a properties dialog.

 2. Change the properties of the selected image, then click OK.

Зачувување битмапи

Ако сакате да зачувате во формат како GIF, JPEG или TIFF, мора да ја изберете и изнесете сликата со битмапа. Ова е можно само во LibreOffice Draw и LibreOffice Impress.

To export a bitmap in Draw or Impress:

 1. Изберете ја сликата со битмапа. Исто така можете да изберете додатни објекти, како текст, да бидат изнесени со сликата со притискање на shift тастерот додека се избира или со отворање на рамката за избор околу сите објекти.

 2. Изберете Датотека - Изнеси. Се отвора Изнесидијалогот.

  The Export command writes the image with all applied filter effects to a file. The Save Image command in the context menu saves the image without any filter effects, if the image was inserted as a linked image. An embedded image will always be saved or exported with filters applied.

 3. Во полето Формат на датотеки, изберете саканиот формат на датотека, на пример GIF или JPEG.

 4. Ако сакате да се изнесат избраните објекти, означете го полето Избор.

  Алп Избор не е означено, се изнесува целата страница на документот.

 5. Внесте име за датотеката и кликнете Изнеси.

To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.

Please support us!