Вметнување хиперврски

Можете да вметнувате хиперврски на два начина: како текст или како копче. Во двата случаи, видливиот текст може да биде различен од URLто.

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

Tip Icon

Хиперврските исто така можат да се вметнат со повлечи и пушти од Навигаторот. Хиперврските може да се однесуваат на референци, заглавја, графики, табели, објекти, папки или обележувачи.


Tip Icon

Ако сакате да вметнете хиперврски во текст кој што се однесува на Табела 1, повлечете го записот Табела 1 од Навигаторот и пуштете го во текстот. За да го направите ова, режимот за влечење Вметни како хиперврска мора да се избере во Навигаторот.


Please support us!