Копирање области на табеларни пресметки во текстуални документи

  1. Отворете ги текстуалниот документ и табеларната пресметка.

  2. Изберете ја областа на листот која сакате да ја копирате.

  3. Посочете ја избраната област и притиснете го копчето на глушецот. Држете го притиснато накратко и потоа повлечете ја областа во текстуалниот документ.

  4. Отпуштете го копчето на глушецот, кога покажувачот е поставен на местото каде што сакате да се вметне областа на листот. Областа на листот се вметнува како OLE објект.

  5. Во кој било момент можете да го изберете и уредите OLE објектот.

  6. Кликнете двапати на OLE објектот за да го уредите.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. Изберете Отвори за да го отворите изворниот документ на OLE објект.

Please support us!