Работење со табели

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Креирање на нова табела со Волшебникот за табели

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. Отворете ја датотеката со базата на податоци каде што сакате да ја креирате новата табела.

  2. Во левиот панел од прозорецот на базата на податоци, кликнете ја иконата Табели.

  3. Кликнете Употребете го Волшебникот за креирање табела.

Креирање на нова табела со Дизајн приказот

  1. Отворете ја датотеката со базата на податоци каде што сакате да ја креирате новата табела.

  2. Во левиот панел од прозорецот на базата на податоци, кликнете ја иконата Табели.

  3. Кликнете Креирај табела во Дизајн приказот.

Го гледате прозорецот Дизајн на табела.

Креирање на приказ на нова табела

Некои типови на бази на податоци поддржуваат приказ на табели. Приказ на табела е прашање кое што е сместено со базата на податоци. За повеќето операции на базата на податоци, приказот може да се употребува како што користите табела.

  1. Отворете ја датотеката со базата на податоци каде што сакате да го креирате приказот на новата табела.

  2. Во левиот панел од прозорецот на базата на податоци, кликнете ја иконата Табели.

  3. Кликнете Креирај приказ на табела.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!