Копирање објекти за цртање во други документи

Во LibreOffice можно е да се копираар објекти за цртање помеѓу текст, табеларни пресметки и документи за презентации.

  1. Изберете го објектот или објектите за цртање.

  2. Копирајте го објектот за цртање во таблата со исечоци, на пример, со употреба на +C.

  3. Префрлете се до другиот документ и поставете го покажувачот каде што треба да се вметне објектот за цртање

  4. Вметнете го објектот за цртање, на пример, со употреба на +V.

Вметнување во текстуален документ

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Вметнување со табеларна пресметка

Вметнат објект за цртање е вкотвен во тековната ќелија. Можете да ја смените котвата помеѓу ќелијата и страницата со избирање на објектот и кликање на Смени котва иконата Icon.

Please support us!