Вметнување графикони

Different methods exist to start a chart:

Note Icon

In Calc, a chart is an object on a sheet that can be copied and pasted on another sheet of the same document, the data series will stay linked to the range on the other sheet. If it is pasted on another Calc document, it has its own chart data table and is no more linked to the original range.


Графикон во Calc табеларна пресметка

  1. Кликнете во опсегот на ќелии кои сакате да ги презентирате во Вашиот графикон.

  2. Кликнете ја Вметни табела иконата на Стандардно лентата со алатки.

    Ќе видите преглед на графиконот.и Волшебник за графикон.

  3. Следете ги инструкциите во дијалог прозорецот кој се отвора за креирање на графиконот.

Графикон во текстуален документ на Writer

Во LibreOffice Writer документи, можете да вметнете графикон добиен од податоците од Writer табела. Ако не сте избрале податоци во Writer табела, со избирање на Вметни - Објект - Графикон вметнува пример табела со податоци.

  1. Кликнете внатре во табелата од Writer.

  2. Изберете Вметни - Објект - Графикон

    Ќе видите преглед на графиконот.и Волшебник за графикон.

  3. Следете ги инструкциите во дијалог прозорецот кој се отвора за креирање на графиконот.

Chart based on values of its own

Please support us!