Уредување оски на графикон

За да ги уредите оските на графиконот кој сте го вметнало:

  1. Кликнете двапати на графиконот.

    Се појавува сива граница околу графиконот и сега менито содржи команди за уредување на објекти во графиконот.

  2. Изберете Форматирај - Оска, потоа изберете ја оската (или оските) кои сакате да ги уредите. Се појавува дијалог прозорец.

  3. Изберете од деловите кои се достапни и направете ги потребните промени (на пример, изберете го ливчето Размер ако сакате да го смените размерот на оската).

  4. Кликнете Во ред. Кликнете настрана од графиконот за да излезете од режимот за уредување графикони во Вашиот документ.

Please support us!