Inserting Прелом на ред во ќелии

Вметнување прелом на ред во LibreOffice Calc ќелии за табеларна пресметка

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Ова ќе функционира само кога покажувачот за уредување на текст е во ќелијата, а не на линијата за внесување. Прво кликнете двапати на ќелијата, потоа кликнете еднаш на местото во текстот каде сакате да вметнете прелом на ред.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Форматирање на LibreOffice Calc ќелии за автоматски прелом на редови

  1. Изберете ги ќелиите за кои сакате да направите автоматски прелом на ред.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Изберете Пренеси текст автоматски.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Вметнување прелом на ред во LibreOffice Writer табели во текстуални документи

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Додека пишувате до крајот на секоја ќелија, ќе се изврши автоматски прелом на ред.

Please support us!