Први чекори

Како да си ја поедноставите работата со користење на примероци и обрасци

LibreOffice includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing File - New - Templates, or press Shift++N.

Кога ќе повикате образец, се креира нов документ базиран врз истиот образец. Исто така можете да ги користите разните Волшебници (под Датотека менито) за да креирате обрасци дефинирани од корисникот како на прмер факсови и писма, кои можете да ги користите како основа за понатамошни документи.

Click the Browse online templates button in the dialog to select and download more templates.

You can also use the various wizards (under the File - Wizards menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents.

Please support us!