ТекстЕфекти

Алатникот ТекстЕфекти се отвора кога ќе изберете објект од ТекстЕфекти.

Галерија на ТекстЕфекти

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Облик на ТекстЕфекти

Го отвора алатникот Облик на ТекстЕфекти. Кликнете на некој од облиците за да го примените на сите избрани објекти од ТекстЕфекти.

ТекстЕфект со иста големина на буквите

Ја менува висината на буквите на избраните објекти од ТекстЕфекти од нормална на иста висина за сите објекти.

Порамнување на ТекстЕфекти

Го отвора прозорецот Порамнување на ТекстЕфекти.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Растојание на знаците од ТекстЕфекти

Го отвора прозорецот за Растојание на знаците од ТекстЕфекти.

Click to apply the character spacing to the selected Fontwork objects.

Сопствено

Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Вредност

Внесете ја вредноста за растојанието на знаците од ТекстЕфекти.

Спои парови од знаци

Switches the kerning of character pairs on and off.

Please support us!