Автоматска корекција е активирана

Знаците за минус се заменети

Автоматска корекција го измени вашиот текст, и знаците минус беа заменети со црти.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!