Автоматска корекција е активирана

ДВе ПОчетни ГОлеми БУкви се корегирани

Грешките при пишување како што е „ЗБор“ се корегирани и заменети од функцијата Автоматска корекција во „Збор“.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!