3Д-поставувања

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Extrusion On/Off

Ги вклучува и исклучува 3Д-ефектите за избраните објекти.

Накриви надолу

Го накривува избраниот објект надолу за пет степени.

Накриви нагоре

Го накривува избраниот објект нагоре за пет степени.

Накриви налево

Го накривува избраниот објект налево за пет степени.

Накриви надесно

Го накривува избраниот објект надесно за пет степени.

Длабочина

Го отвора прозорецот Длабочина на извлекување.

Select an extrusion depth.

Внесете длабочина на извлекување.

Насока

Opens the Extrusion Direction window.

Изберете насока.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Осветлување

Opens the Extrusion Lighting window.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Површина

Opens the Extrusion Surface window.

Select a surface material or a wireframe display.

3Д-боја

Opens the Extrusion Color toolbar.

Please support us!