Специјални совети за контроли за табела

Можете да дефинирате контола за табела за да прикажувате записи како што сакате. Со други зборови можете да дефинирате податочни полиња за приказ или уредување на податоците како во форма за база на податоци.

Следните полиња се достапни во контрола за табела: поле за текст, поле за време, поле за валута, нумеричко поле, поле за шема, поле за означување и комбинирана листа. Во случај на комбинирани полиња за датум и време, автоматски се креираат две полиња.

Бројот на избрани линии, ако има избрани, е прикажан во загради по вкупниот број на записи.

За да додадете колони во контролата за табела, кликнете на заглавјето на колоната и ќе се појави контекстното мени. Достапни Ви се следните команди:

Вметни колона

Повикува подмену за да го изберете податочното поле за да го придружите на контролата за табела.

Конфигурирајте ја контролата за табела со повлекување и пуштање. Отворете го прелистувачот за извори на податоци и повлечете ги саканите полиња од прелистувачот на заглавијата на колоните во табелата. Претходно дефинирана колона ќе биде креирана.

Замени со

Отвора подмени за избор на податочно поле за замена на избраното податочното полево контролата за табела.

Избриши колона

Ја бриште тековно избраната колона.

Колона

Отвора дијалог со својствата на избраната колона.

Скриј колони

Ја крие избраната колона. Нејзините својства не се менуваат.

Покажи ги колоните

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Повеќе

Го повикува дијалогот Покажи колони.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Сите

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!