Контекстно мени за контролно поле

Контекстното мени за контролното и поле ги содржи следниве команди.

Замени со

Повикува подмени каде што може да изберете тип на контрола со која ќе ја замените тековно избраната компонента во документот. Се прифаќаат колку што е можно повеќе својства.

Поле за текст

Избраната контрола се претвора во поле за текст.

Копче

Избраната контрола се претвора во копче.

Поле за ознака

Избраната контрола се претвора во ознака.

Поле за листа

Избраната контрола се претвора во поле за листа.

Поле за означување

Избраната контрола се претвора во поле за означување.

Радиокопче

Избраната контрола се претвора во копче за опција.

Комбинирана листа

Избраната контрола се претвора во комбинирана листа.

Копче со слика

Избраната контрола се претвора во копче со слика.

Избор на датотека

Избраната контрола се претвора во избор за датотеки.

Поле за датум

Избраната контрола се претвора во поле за датум.

Поле за време

Избраната контрола се претвора во поле за време.

Нумеричко поле

Избраната контрола се претвора во нумеричко поле.

Поле за валута

Избраната контрола се претвора во поле за валута.

Поле за шема

Избраната контрола се претвора во поле за шема.

Контрола на слика

Избраната контрола се претвора во контрола за слика.

Форматирано поле

Избраната контрола се претвора во форматирано поле.

Please support us!