Контроли на форма

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Икона во алатникотВметни:

Икона

Контроли на форма


note

Документи со XML-форма (XForms) ги користат истите контроли.


За да креирате форма, отворете документ и користете го алатникот Контроли на форма за да додадете и за да дефинирате контроли на формата. Ако сакате, можете да ја поврзете формата со база на податоци така што преку контролите на формата ќе работите со базата на податоци.

Кога креирате форма во HTML-документи, можете да ги користите формите за да ги испратите податоците преку Интернет.

За да додадете контрола во документ

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Измена на контрола

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Можете да гио повлекувате и пуштате контролите од еден документ на друг. Исто така можете да ги копирате и вметнувате контролите помеѓу документите. Кога ќе вметнете контрола од друг документ, LibreOffice ги анализира: изворот на податоци, типот на содржината и содржината на својствата на контролата, така што контролата одговара на логичката структура на одредишниот документ. На пример, контрола што ја прикажува содржината на адресарот, ја прикажува истата содржина откако ќе ја ископираме во друг документ. Можете да ги видите овие својства во ливчето Податоци во дијалогот Својства на форма.

Избери

Icon

Оваа икона го менува покажувачот на глушецот во избраниот режим или го деактивира овој режим. Режимот за избирање се користи за избирање на контролите во тековната форма.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Својства на контрола

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Контрола

Form Properties

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Форма

Поле за означување

Икона

Креира поле за означување. Полињата за означување овозможува активирање и деактивирање на функции во форма.

Текстуално поле

Икона

Креира поле за текст. Полињата за текст се полиња во кои корисникот може да внесува текст. Во формите, полињата за текст прикажуваат податоци или служат за внесување на нови податоци.

Форматирано поле

Икона

Креира форматирано поле. Форматирано поле е поле за текст во кое може да се дефинира форматот на внесување и приказ на податоците и кои вредности за внесување се дозволени.

Форматираното поле има специјални својства за форматирање (изберете Формат - Контрола).

Копче за притискање

Икона

Креира копче. Оваа функција може да се користи за да се изврши команда на одреден настан, како што е клик со глушец.

Можете да додадете текст и графика на овие копчиња.

Копче за опција

Икона

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Поле за листа

Икона

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Комбинирана листа

Икона

Креира комбинирана листа. Комбинирана листа е поле за листа со една ред со паѓачка листа од која корисниците можат да изберат елемент. Можете да го доделите својството "само за читање" на комбинираната листа така што корисниците не можат да внесуваат дополнителни елементи на на веќе постоечките во листата. Ако формата е поврзан со база на податоци и врската е активна, Волшебникот за комбинирани листи ќе се појави автоматски по додавањето на комбинираната листа во документот.

Поле за ознака

Икона

Креира поле за приказ на текст. Овие ознаки се само за прикажување на претходно дефиниран текст. Во овие полиња не може да се пишува текст.

Дизајн на форма

Го отвара алатникот Дизај на форма

Волшебници Вкл./Искл.

Волшебници вклучи исклучи контрола

Ги вклучува и исклучува автоматските волшебници за контроли на форма.

Овие волшебници Ви овозможуваат да внесувате својства на полиња за листи, контроли за табели и други контроли.

Команди за контекстно мени

Копче за вртење

контрола со копче за ротирање

Креира копче за ротирање.

Ако додадете додадете копче за ротирање Calc табеларна пресметка, можете да го користите јазичето Податоци за да креирате двонасочна врска помеѓу копчето за ротирање и ќелијата. Како резултат, кога ќе ја измените содржината на ќелијата, содржината на полето за ротирање ќе биде ажурирана. Обратно, ако ја измените вредноста на копчето за ротирање, содржината на ќелијата ќе биде ажурирана.

Scrollbar

контрола со лента за движење

Креира лента за движење.

Можете да ги поставите следниве својства за лената за движење:

Име во интерфејсот

Значење

Мин. вредност за движење

Ја одредува минималната висина или минималната ширина на ленатата за движење.

Макс. вредност за движење

Ја одредува максималната висина или максималната ширина на ленатата за движење.

Default scroll value

Ја одредува стандардната вредност на лентата за движење која се користи кога формата ќе се ресетира.

Ориентација

Ја одредува насоката на ленатата за движење, која може да биде вертикална и хоризонтална.

Small change

Го одредува минималниот чекор со кој може да ја поместите лентата за движење, на пример, со кликање на стрелка на лентата.

Large change

Го одредува големиот чекор за поместување на лентата за движење, на пример, кога ќе кликнете помеѓу лизгачот и стрелката на лентата за движење.

Задоцнување

Го одредува доцнењето во милисекунди меѓу настаните на лентата за движење. На пример, доцнење се појавува кога ќе кликнете на копчето со стрелка од ленатата за движење и го држите копчето на глушецот притиснато.

Symbol color

Ја одредува бојата на стрелките на лентата за движење.

Видлива големина

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Копче со слика

Icon image button

Креира копче прикажано како слика. Покрај графичката претстава, копчето со слика ги има сите својства на „нормално“ копче.

Контрола на слика

Икона

Креира контрола за слика. Може да се користи само за да се додадат слики од база на податоци. Во документот со форма, двојно кликнете една од овие контроли за да Ви се отвори дијалогот Вметни графика за да вметнете слика. Исто така има и контекстно мени (не во режим на дизајнирање) со команди за вметнување и бришење на сликата.

Слики од база на податоци можат да се прикажат во фомуларот и нови слики можат да се додат во базата се додека контролата за слика не е заштитена од запишување. Контролата мора да се однесува на поле од базата на податоци. Затоа внесете име на поле од базата во прозорецот со својства во ливчето Податоци.

Поле за датум

Икона

Креира поле за датум. Ако формата е поврзана со база на податоци, вредностите за датумот ќе бидат преземени од базата на податоци.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Вредноста на полињата за датум лесно може да се постави со тастерите на стрелки (горе, долу). Во зависност од позицијата на курсорот вредноста за денот, месецот или годината може да биде зголемена или намалена со тастерите си стрелки.


Специфицични коментари за полињата за датум.

Поле за време

Икона

Креира поле за време. Ако формата е поврзана со база на податоци, вредностите за времето ќе бидат преземени од базата на податоци.

tip

Вредноста на полињата за време лесно може да се постави со тастерите на стрелки (горе, долу). Во зависност од позицијата на курсорот вредноста за часовите, минутите или секундите може да биде зголемена или намалена со тастерите си стрелки.


Избор на датотека

Икона

Креира копче што овозможува избор на датотека.

Нумеричко поле

Икона

Креира нумеричко поле. Ако формата е поврзана со база на податоци, вредностите за нумеричкото поле ќе бидат преземени од базата на податоци.

Поле за валута

Икона

Креира поле за валута. Ако формата е поврзана со база на податоци, вредностите за полето за валута ќе бидат преземени од базата на податоци.

Поле за шема

Икона

Креира поле за шема. Полето за шема содржи маска за уредување и основна маска. Маската за уредување одредува кои податоци може да се внесат. Основната маска ги одредува содржините на полето за шема кога се вчитува формата.

Note Icon

Ве молиме не заборавајте дека полињата со шема не се изнесуваат во HTML формат.


Поле за групирање

Икона

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Note Icon

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Контрола за табела

Икона

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Специјални информации за контролите за табела.

Лента за навигација

контрола со лента за навигација

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Автоматско фокусирање на контрола

Икона

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!