Опции

Поставување на дополнителни опции за вашите налепници или визит карти, вклучувајќи поставувања за текстот, синхронизацијата и печатачот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


Цела страница

Creates a full page of labels or business cards.

Една налепница

Prints a single label or business card on a page.

Колона

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

Ред

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

Синхронизирај содржина

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Синхронизирај налепници

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Копирање на содржината на горната лева налепница или визит карта во преостанатите налепници или визит карти.

Печатач

Прикажување на името на тековно избраниот печатач.

Постави

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!