Форматирај

Постави ги опциите за форматирање на хартијата.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Хоризонтално растојание

Приказ на растојанието помеѓу левите рабови на соседните налепници или визит карти. Ако дефинирате сопствен формат, внесете вредност овде.

Вертикално растојание

Displays the distance between the top edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here.

Ширина

Приказ на ширината за налепницата или визит картата. Ако дефинирате сопствен формат, внесете вредност.

Висина

Приказ на големината за налепницата или визит картата. Ако дефинирате сопствен формат, внесете вредност тука.

Лева маргина

Приказ на растојанието од левиот раб на страницата до левиот раб на првата налепница или визит карта.Ако дефинирате сопствен формат, внесете ја вредноста тука.

Top margin

Приказ на растојанието од горниот раб на страницата до горниот врв на првата налепница или бизнис карта. Ако користите сопствен формат, внесете сопствен формат, внесете вредност тука.

Колони

Внесете го бројот на налепници или визит карти кои сакате да се распоредат до ширината на страницата.

Редови

Внесете го бројот на налепници или визит карти кои што сакате да се распоредат до целата висина на страницата.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Зачувај

Го зачувува тековниот формат на налепницата или визит карта.

Зачувај формат на налепница

Марка

Внесете или изберете ја посакуваната марка.

Тип

Внесете или изберете тип на налепница.

Поле за преглед

Displays a preview of the current selection.

Please support us!