Прикажување и скривање вкотвени прозорци

Секој вкотвен прозорец има икона со која се контролираат својствата за прикажување на прозорецот.

За да прикажете или скриете вкотвен прозорец, кликнете на иконата.

Автом. прикажување и Автом. криење на вкотвени прозорци

Можете да кликнете на работ на скриен вкотвен прозорец за да го отворите прозорецот.

Вкотвениот прозорец се затвора автоматски кога ќе го поместите покажувачот на глушецот надвор од прозорецот.

Повеќе вкотвени прозорци се однесуваат како еден прозорец во режим Автом. прикажување/Автом. криење

Повлечи и пушти

Ако повлечете објект над работ на скриен вкотвен прозорец, прозорецот се отвора во режим Автом. прикажување.

Please support us!