Опции на ASCII-филтер

Можете да одредите кои опции, како што се основен фонт, јазик, множество знаци или прелом, се внесуваат или изнесуваат со текстуалниот документ. Дијалогот се појавува кога ќе вчитате ASCII-датотека со филтерот „Кодиран текст“ или кога за првпат го зачувувате документот, или кога го зачувувате под друго име.

За да пристапите до оваа наредба...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Својства

Ги одредува поставувањата за изнесување и внесување на вашата датотека. Кога изнесувате, се одредуваат само множеството знаци и преломот на пасус.

Множество знаци

Го одредува множеството знаци на датотеката за изнесување или внесување.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Стандардни фонтови

Со поставување на стандарден фонт, вие одредувате дека текстот треба да е прикажен во одреден фонт. Стандардните фонтови може да се изберат само при внесување.

Јазик

Го одредува јазикот на текстот, ако тоа досега не е дефинирано. Ова поставување е достапно само при внесување.

Прелом на пасус

Го одредува типот на прелом на пасус за ред од текстот.

CR и LF

Вметнува знак со кој се обележува крај на пасус и почеток на нов, „Carriage Return - CR“, и знак со кој се обележува крај на ред, „Linefeed - LF“. Оваа опција е стандардна.

CR

Вметнува знак со кој се обележува крај на пасус и почеток на нов, „Carriage Return - CR“, како прелом на пасус.

LF

Вметнува знак со кој се обележува крај на ред, „Linefeed - LF“, како прелом на пасус.

Please support us!