Text Import

Ги поставува опциите за внесување на ограничени податоци.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Внесување

Множество знаци

Го одредува множеството знаци кое ќе се користи во внесената датотека.

Јазик

Ги одредува опциите за печатење за табеларните пресметки.

If Language is set to Default (for CSV import) or Automatic (for HTML import), Calc will use the globally set language. If Language is set to a specific language, that language will be used when importing numbers.

When importing an HTML document, the Language selection can conflict with the global HTML option Use 'English (USA)' locale for numbers. The global HTML option is effective only when the Automatic language option is selected. If you select a specific language in the HTML Import Options dialog, the global HTML option is ignored.

Од ред

Го одредува редот каде што сакате да започнете со внесувањето. Редовите можат да се видат во прозорецот за преглед на дното од дијалогот.

Опции на разделувачот

Одредува дали вашите податоци користат разделувачи или фиксна ширина за разделување.

Фиксна ширина

Ги одделува податоците со фиксна ширина (ист број на знаци) во колони. Кликнете на линијарот во прозорецот за преглед за да ја поставите ширината.

Разделено од

Изберете го разделувачот што се користи во вашите податоци.

Табулатор

Ги одделува податоците разделени со табулатори во колони.

Точка запирка

Ги одделува податоците разделени со точка и запирка во колони.

Запирка

Ги одделува податоците разделени со запирка во колони.

Празно место

Ги одделува податоците разделени со празни места во колони.

Друго

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Спој разделувачи

Комбинира последователни разделувачи и ги отстранува празните полиња со податоци.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Other options

Sets general PDF export options.

Format quoted field as text

When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text.

Постави реални броеви

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

The selected language influences how such special numbers are detected, since different languages and regions many have different conventions for such special numbers.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Полиња

Ви прикажува како ќе изгледаат вашите податоци кога ќе ги разделите во колони.

Тип на колона

Изберете колона во прозорецот за преглед и изберете го типот на податоци кој ќе се примени на внесените податоци. Можете да изберете една од следните опции:

Тип

Функција

Стандардно

LibreOffice го одредува типот.

Text

Внесените податоци се третираат како текст.

Датум (ДМГ)

На внесените податоци во колоната се применува форматот на датум (Ден, Месец, Година).

Датум (МДГ)

На внесените податоци во колоната се применува форматот на датум (Месец, Ден, Година).

Датум (ГМД)

На внесените податоци во колоната се применува форматот на датум (Година, Месец, Ден).

Англиски (САД)

Броевите форматирани во формат Англиски (САД) се пребаруваат и внесуваат независно од системскиот јазик. Не се применува броен формат. Ако нема елементи од форматот Англиски (САД) се применува форматот Стандардно.

Скриј

Не се внесуваат податоците од колоната.


Ако сте избрале еден од форматите за датум (ДМГ), (МДГ) или (ГМД) и ако внесувате броеви без разделувачи на датуми, броевите се интерпретираат на следниот начин:

Број на знаци

Формат на датумот

6

По два знака се земаат за ден, месец и година во избраниот редослед.

8

Четири знаци се земаат за годината, по два за месец и ден, во избраниот редослед.

5 или 7

Исто како и со 6 или 8 знаци, но првиот дел од секвенцата има еден знак помалку. Ова ќе спречи појавување на нула пред месец и ден.


tip

Ако сакате да внесете нула пред податокот што го внесувате, на пример, во телефонски броеви, применете го форматот „Текст“ на колоната.


Преглед

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Ако сакате да користите фиксна ширина за да ги разделите внесените податоци во колони, кликнете на линијарот за да ги поставите границите на ширината.

Please support us!