Изнесување текстуални датотеки

Дијалогот Изнесување текстуални датотеки ви овозможува да ги дефинирате опциите за изнесување на текстуални датотеки. Дијалогот ќе се прикаже ако ги зачувате податоците од табеларната пресметка како тип на датотека „Текст во CSV“, и ако е означено полето Уреди поставувања на филтер во дијалогот Зачувување како.

Опции за полиња

Го одредува разделувачот на поле, разделувачот на текст и множеството знаци кои се користат за изнесување на текст.

Множество знаци

Го одредува множеството на знаци за изнесување на текст.

Разделувач на поле

Изберете или внесете го разделувачот на поле, кој ги разделува полињата со податоци.

Разделувач на текст

Изберете или внесете разделувач на текст, кој го опфаќа секое поле за податоци.

Quote all text cells

Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.

Save cell content as shown

Enabled by default, data will be saved as displayed, including applied number formats. If this checkbox is not marked, raw data content will be saved, as in older versions of the software.

Warning Icon

Depending on the number format, saving cell content as shown may write values that during an import cannot be interpreted as numerical values anymore.


Фиксна ширина на колона

Ги изнесува сите полиња со податоци со фиксна ширина.

Please support us!