Опции за изнесување на EPS

Дефинирај го приказот на вашите визит-карти.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

Ширина

Selects the indicated path.

Висина

Ја одредува висината.

Резолуција

Includes a greeting. Select the greeting from the list box.

More options

For JPEG files you can set the color depth and the quality.

For BMP files you can set the compression and the RLE encoding.

For PBM, PGM, and PPM files you can set the encoding.

Изнесува датотеки во бинарен формат. Датотеката која е резултат е помала од (ASCII) текстуална датотека.

Ја изнесува датотеката во ASCII-текстуален формат. Овој тип на датотека е поголем од бинарниот.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

Одредува дали графиката треба да се зачува во Режим преплетено.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

Одредува дали да ја зачува подлогата на сликата како проѕирна. Само објектите ќе бидат видливи во GIF-сликата. Изберете Пипета за да поставите проѕирна боја на сликата.

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

Одредува дали прегледуваната слика се изнесува во TIFF-формат заедно со моменталната PostScript-датотека.

Одредува дали прегледуваната еднобојна слика во EPSI-формат се изнесува заедно со PostScript-датотеката. Овој формат содржи само знаци што можат да се печатат од 7-битниот ASCII-код.

Компресија не е достапна на ова ниво. Изберете ја опцијата Ниво 1 ако вашиот PostScript-печатач не нуди можности за Ниво 2.

Изберете ја опцијата Ниво 2 ако вашиот излезен уред поддржува битмапи во боја, слики со палета од бои и компресирани слики.

Видете Информации за филтрите за Внесување/изнесување ако ви се потребни повеќе информации за филтрите.

Please support us!