За филтрите за внес и изнес

Во LibreOffice, освен неговите сопствени XML-формати можете да отворите и зачувате и многу надворешни XML-формати.

Има случаи каде што е потребно самите да го изберете типот на датотеката во дијалогот Отвори. На пример, ако имате табела од база на податоци во текстуален формат којшто сакате да го отворите како табела од база на податоци, потребно е да го назначите типот на датотеката „Текст во CSV“ по изборот на датотеката.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

Во Алатки - Опции - Вчитување/Зачувување - Својства на VBA можете да ги назначите поставувањата за кодовите од VBA-макроата во документи од MS Office. VBA-макроата не можат да се извршат во LibreOffice; тие мора прво да бидат преворени и прилагодени. Често вие сакате да го користите LibreOffice за да ја смените видливата содржина на датотеката на Word, Excel или PowerPoint и потоа да ја зачувата датотеката повторно во формат на Microsoft Office без да ги промените макроата што тие ги содржат. Можете да го поставите однесувањето на LibreOffice како што посакувате: VBA-макроата се зачувани или во коментирана форма како потпрограми на LibreOffice и кога документот е зачуван во формат на MS Office повторно се точно запишани, или можете да изберете макроата на Microsoft Office да бидат отстранети при вчитување. Последната опција е ефективна заштита од вируси во документите на Microsoft Office.

Белешки во однос на надворешни формати и типови датотеки

Дури и ако не се инсталирани, некои филтри можат да се изберат во дијалозите Отвори и Зачувај. Ако изберете таков филтер ќе се појави порака која ќе ви каже дека сеуште можете да го инсталирате филтерот ако сакате.

Tip Icon

Филтерот Кодиран текст ви помага да отворите и да зачувате текстуални документи со друг фонт на кодирање. Филтерот отвора дијалог кој ви овозможува да изберете множество знаци, стандардни фонтови, јазик и прелом на пасус.


Внесување и изнесување во HTML-формат

Во LibreOffice Writer може да вметнете фусноти и забелешки во вашиот HTML-документ. Тие се изнесуваат како метаознаки. Знаците од фуснотата и забелешката се изнесуваат како хиперврски.

Белешките се користат за да вклучат непознати знаци во HTML-документот. Секоја забелешка која започнува со „HTML:...“ и завршува со „>“ се третира како HTML-код, но се изнесува без овие означувања. Неколку ознаки околу текстот може да се додадат после „HTML:...“ нагласените знаци се претвораат во множеството од знаци ANSI. Белешките се креираат за време на внесувањето (на пример, за метаознаките за кои нема простор во својствата на датотеката или непознати ознаки).

Внесувањето на HTML во LibreOffice Writer е способно да чита датотеки што имаат кодирање на знаци UTF-8 или UCS2. Можат да се прикажат сите знаци што се содржат во множеството знаци ANSI или во системското множество знаци.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

The "font" property corresponds to Mozilla Firefox; that is, before the font size you can specify optional values for "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) and "font-weight" (normal, bold).

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

Мерна единица

Име на мерна единица во CSS1

Максимален број на децимални места

Милиметар

мм

2

Сантиметар

см

2

Инч

''

2

Pica

pc

2

Точка

точка

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Внесување и изнесување нумерација

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Вовлекувањето на лев пасус при нумерација е означено како својство „margin-left“ на CSS1. Вовлекувањата на првите линии при нумерација се игнорираат и не се изнесуваат.

Внесување и изнесување датотеки со табеларни пресметки

LibreOffice внесува и изнесува референци до избришани делови како што е, на пример, референцирана колона. Целата формула може да се гледа во текот на процесот на изнесување и избришаната референца содржи ознака (#REF!) до референцата. Во текот на внесувањето за референцата, #REF!, ќе биде соодветно креирано.

Внесување и изнесување графички датотеки

Како и со HTML-документи, можете да изберете да користите филтер со или без елементот (LibreOffice Impress) во името за да отворите графичка датотека на LibreOffice. Ако не користите филтер, датотеката ќе биде отворена како документ на LibreOffice Draw. Инаку, датотека зачувана од постара верзија на програмата сега се отвора со LibreOffice Impress.

Кога внесувате датотека EPS, во документот се прикажува преглед на графиката. Ако прегледот не е достапен, се прикажува резервирано место кое соодветствува на големината на графиката. Под Unix и Microsoft Windows можете да ја отпечатите внесената датотека со користење на PostScript-печатач. Кога се изнесува EPS-графика, се креира преглед и има формат на TIFF или EPSI. Ако EPS-графика заедно со други графики е изнесена во EPS-формат, тогаш оваа датотека ќе биде вградена непроменета во новата датотека.

TIFF-ови од повеќе страници се дозволени кога графиката се изнесува или внесува во формат TIFF. Графиките се вчитуваат како множество од индивидуални слики во единствена датотека, на пример, индивидулани страници од факс.

До некои опции на LibreOffice Draw и LibreOffice Impress може да се пристапи преку Датотека - Изнеси.

PostScript

За да изнесете документ или графика во формат PostScript:

  1. Ако досега не сте го сториле тоа, инсталирајте управувач за PostScript-печатач, како што е управувачот за Apple LaserWriter.

  2. Отпечатете го документот со наредбата од мени Датотека - Печати.

  3. Изберете го PostScript-печатачот во дијалогот и означете го полето за означување Печати во датотека. Ќе се креира PostScript-датотека.

Please support us!