Цртање сектори и сегменти

Елипса алатникот содржи алатки за цртање елипси и кругови. Исто можете да нацртате сегменти и сектори од кругови и елипси,

За да исцртаме сектор од круг или елипса:

 1. Отвори го Елипсса алатникот и кликни на една од Елипсовидно парче or Елипсовидно парче icons Icon. Покажувачот се менува во крст со мала икона за препознавање на секторот.

 2. Намести го покажувачот на крајот од работи влечете со глушецот за да нацртате кружна форма.

  Tip Icon

  ЗА да креирате кружни форми со влечење од центарот, притисни додека влечите


 3. Ослободи го копчето на глушецот кога кружната форма ќе ја постигне големината што ја сакате.Линијата кореспондира со кружните радиуси во еден круг.

 4. Поставете го покажувачот каде што сакате да го сместите првиот граничник од секторот и кликнете.

  Note Icon

  Затоа што радиусната линија го ограничува покажувачот во кружниот граничник и затоа може да кликнете кај сакате во документот.


 5. Насочете го покажувачот таму каде што сакате да го сместите вториот граничник од секторот и кликнете. Комплетниот сектор е видлив.

За да исцртате сегмент од круг или елипса, следете ги следниве инструкции за креирање на сектор базиран од круг.

За да исртате полукруг базиран од елипса, изберете една од полукружните линии и следете ги следниве инструкции, за да креирате сектор базиран на круг.

Please support us!