Комбинирање на објекти и конструирање на облици

Комбинираните предмети се многу слични на групираните предмети, освен тоа што во групираните неможете да ги менувате одвоено предметите што ја составуваат групата.

Note Icon

Можете само да комбинирате 2D предмети.


За да комбинирате 2D предмети:

  1. Изберете два или повеќе 2D предмети

  2. Choose Shape - Combine.

За разлика од групите, комбинираните предмети се наоѓаат на исто ниво и можеш делумно да ги уредуваш. Можеш и да ги поделиш, но оригиналните предмети веќе нема да бидат исти. Ќе бидат со исечоци или без поголем дел од нивните контури.

Кога комбинирате предмети, се појавуват дупки каде што се спојувале со другите предмети.

Илустрација за комбинирање на објекти

Во илустрацијата, поделените предмети се на левата страна, а комбинираните се на десната.

Конструктивни форми

Можете да конструирате облици со применување на командите Форми - Спој, Извади и пресечи на два или повеќе предмети..

Note Icon

Командите за формите функционираат само на 2D предмети.


Конструирани форми заземаат својтсва од наедноставниот предмет на исто ниво.

За да конструирате форма:

  1. Изберете два или повеќе 2D предмети

  2. Choose Shape and one of the following:

Команди за форми

Во следнава илустрација, оригиналните предмети се на левата, а изменетите се на десната.

Форми-Спој

Илустрација за спојување на форми

Додава област од избраниот предмет во областа на најблискиот предмет на исто ниво.

Форми-Одземи

Илустрација за одземање на форми

Ја одземи областа на избраниот предмет од до најблискио т под него со пренесување на исто ниво.

Форми-Пресечи

Илустрација за пресекување на форми

Пресекот на двете форми, создава нова форма (предмет).

Областа надвор од пресекот е избришана.

Please support us!