Подреди, Пореди и распредели ги предметите

Подредување предмети

Секој објект кој го сместувате во вашиот документ е сукцесивно напластен на претходниот објект. За да го преаранжирате редоследот на избраниот објект, продолжете како што следува.

 1. Кликнете на објектот чија позиција сакате да ја смените.

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  Извлечи напредго извлекува предметот над сите предмети.

  Извлечи нанапредги извлекува предметите за еден чекор нанапред пред другите предмети што се на исто ниво.

  Испрати наназадги испраќа предметите еден чекор наназад позади другите предмети што се на исто ниво.

  Испрати назад ги става предметите на под нивото на сите предмети.

  Позади предмет го става предметот позади друг предмет што е тековно избран.

Подредување на предмети позади друг предмет

 1. Кликнете на објектот чија позиција сакате да ја смените.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. Кликнете на објектот позади кој сакате да го сместите избраниот објект.

Разуредување на нивото во два посебни предмети

 1. Shift-кликнете на двата предмета за да ги изберете.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Поредување на предмети

ФункцијатаПоредување ви озовможува да ги поредите предметите во било кој редослед.

 1. Изберете предмет за да го подредите во сооднос со страницата или доколку работите со повеќе предмети да ги поедредите еден со друг.

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

Распределување предмети

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. Изберете три или повеќе предмети за да ги распределите.

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. Изберете ја хоризонталната и вертикалната распределба и клкинете Во ред.

Изберете предмети што се распределени по вертикалната или хоризонталната оска. Двата најдалечни предмети не треба да ги местите затоа што се носачи на референтните точки когаРаспределбата е извршена.

Please support us!