Кратенки за цртежи

Следното е листа на кратенки поврзани со документот во кој цртаме.

Може исто така да употребувате општи кратенки воLibreOffice.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Функцииски кратенки во цртежи

Кратенки

Ефект

F2

Додади или уреди текст

F3

Отвора група, за да уредите оделни предмети.

+F3

Затвори го групниот уредувач

Shift+F3

Го отвора дијалогот наумножувачот

F4

Ги отвора дијалозите запозицијата и големината

F5

Го отвора Навигаторот.

F7

Проверка на правопис.

+F7

Го отвора Thesaurus.

F8

Уреди точки да/не.

+Shift+F8

Зголеми до рамката.

F11

Opens Styles window.


Кратенки за Цртежите

Кратенки

Ефект

Plus(+) Key

Зумирај напред.

Minus(-) Key

Зумирај назад.

Multiple(×) Key (number pad)

Зумирај наназад во зоната на страницата.

Divide (÷) Key (number pad)

Зумирај напред накај избраниот предмет.

+Shift+G

Групирање на избраните предмети.

Shift++A

Разгрупирање на избраните предмети.

+Shift+K

Комбинирање на избраните предмети.

+Shift+K

Ги одкомбинира избраните објекти.

+Shift++

Извлечи нанапред.

++

Извлечи напред

+-

Ипрати наназад.

+Shift+-

Испрати назад.


Кратенки поврзани со цртежите

Кратенки

Ефект

PageUp

Врати се на претходната страна.

PageDown

Врати на наредната страна

Ctrl+PageUp

Врати се на претходниот слој

Ctrl+PageDown

Врати се на следниот слој

Стрелки

Го преместува избраниот предмет во насока на притиснатата стрелка.

+Arrow Key

Премести го аголот на гледање во насока на притиснатата стрелка.

+Click while dragging an object. Note: you must first enable the Copy when moving option in Tools - Options - LibreOffice Draw - General to use this shortcut key.

Го умножува предметот што го е влечен, кога копчето на глушецот го испуштаме.

Ctrl+Enter со тастатурата се фокусира (F6) на нацртаниот предмет на иконата од алатникот

Вметнува нацртан предмет со стандардна големина во центарот на тековната страница.

Shift+F10

Го отвара контекстното мени за избраниот предмет.

F2

Внесува текстуален режим.

Enter

Внесува текстуален режим ако текстуален предмет е избран.

Ctrl+Enter

Внесува тексуален режим ако текстуалниот предмет е избран. Ако не постои никаков текст или ако ги имате веќе внесено сите текстови што сте ги избрале на страницата, нова страница ќе се отвори автоматски.

Притиснете командата и влечете со притиснато копче на глушецот во било која насока и предметот ќе се зголемува/намалува од центарот нанадвор или навнатре.

+Shift+кликни на предмет

Го избира предметот позади тековно избраниот предмет.

+Shift+кликни на предмет

Го избира предметот пред тековно избраниот предмет.

Shift копче додека избирате предмети

Додава или одстранува предмет од изборот.

Shift+ влечи со глушецот

Движењето на избраниот предмет правопропорционално така што го множи со 45 степени.

Shift+влечење креира или зголемува/намалува предмет

Ја ограничува димензијата на предметот множејки ја со 45 степени

Tab

Ги избира предметите во редослед по кој тие се создавани.

Shift+Tab

Избира предмети на страницата во обратен редослед од нивното создавање.

Esc

Напушти го тековниот режим.


Копчиња со кратенки за LibreOffice Impress

Следново е листа на копчиња со кратенки за #[officename] Impress.

Исто така можете да го употребите главни копчиња со кратенки во LibreOffice.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Копчиња со кратенки

Ефект

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Ентер

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!